Điều lệ của Câu lạc bộ

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

(Được phê duyệt theo Quyết định số 530/QĐ-BNV ngày 23/3/2005 của Bộ Nội vụ và

được bổ sung sửa đổi tại  Đại hội đại biểu hội viên nhiệm kỳ II ngày 10/12/2011)

CHƯƠNG I

TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 1: Tên gọi

Câu lạc bộ lấy tên là: Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Forester Club.

Tên viết tắt: VFC

Điều 2: Mục đích, tôn chỉ

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là một tổ chức tự nguyện của cán bộ, công nhân viên chức thuộc ngành lâm nghiệp của Việt Nam. Nhằm mục đích giao lưu học tập, trao đổi thông tin ngành và là nơi tập hợp trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến ngành lâm nghiệp.

Điều 3: Phạm vi hoạt động của câu lạc bộ

Câu lạc bộ hoạt động trong phạm vị cả nước, theo pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo điều lệ này. Hoạt động của Câu lạc bộ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4: Địa vị pháp lý của câu lạc bộ

Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sơ Câu lạc bộ đặt tại Thành phố Hà Nội.

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 5: Nhiêm vụ của Câu lạc bộ

1- Tập hợp, đoàn kết các hội viên trong câu lạc bô, cùng nhau tổ chức các buổi giao lưu giữa các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành lâm nghiệp.

2- Trao đổi thông tin hoạt động của ngành và góp ý kiến về các chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến công tác lâm nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ hội viên về các vấn đề  liên quan đến lĩnh vực này.

3- Liên kết giữa các hội viên để hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả của công tác lâm nghiệp

4- Cung cấp cho hội viên các thông tin về chính sách, pháp luật nói chung và những chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác lâm nghiệp. Cung cấp thông tin cho hội viên về tình hình lâm nghiệp thế giới.

5- Tổ chức tập huấn chuyên môn, pháp luật về lâm nghiệp cho các hội viên theo quy định của pháp luật.

6- Tổ chức hội nghị, hội thảo, các cuộc họp về lĩnh vực câu lạc bộ hoạt động và tổ chức phục vụ các cuộc hội nghị, hội thảo ngoài câu lạc bộ theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành lâm nghiệp.

7- Tham gia tư vấn, phản biện đối với các vấn đề liên quan đến ngành lâm nghiệp khi có yêu cầu.

8- Tổ chức các cuộc tham quan, thăm các cơ sở lâm nghiệp, đồng thời làm đầu mối đón tiếp các cán bộ, công nhân viên chức ngành lâm nghiệp về thăm Hà Nội.

9- Tổ chức quản lý tài sản, tài chính của Câu lạc bộ, giám sát hoạt động của hội viên

Điều 6: Quyền hạn của câu lạc bộ

1- Đại diện cho hội viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên

2- Chủ trì phối hợp giữa các hội viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ của câu lạc bộ

3- Đại diện cho các hội viên tham gia các cuộc họp, hội nghị hội thảo có liên quan do các cơ quan nhà nước tổ chức khi có yêu cầu

4- Hòa giải tranh chấp giữa các hội viên của câu lạc bộ về những vấn đề liên quan hoạt động của câu lạc bộ.

5- Khen thưởng các hội viên có thành tích trong việc thực hiện Điều lệ của câu lạc bộ

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 7: Điều kiện trở thành hội viên

Hội viên câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam bao gồm hội viên tổ chức và hội viên cá nhân,

– Hội viên tổ chức câu lạc bộ là: Đại diên cho cán bộ công nhận viên của các tổ chức, đơn vị lâm nghiệp của Việt Nam

– Hội viên cá nhân của câu lạc bộ là: Công dân Việt Nam làm việc trong ngành lâm nghiệp hiện đang công tác hoặc đã nghỉ hưu.

Hội viên tổ chức hay hội viên cá nhân của câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam là những người có tâm huyết và điều kiện đóng góp cho ngành lâm nghiệp Việt Nam tán thành Điều lệ câu lạc bộ, tự nguyện xin gia nhập và đóng góp hội phí gia nhập đều được xét gia nhập câu lạc bộ. Việc kết nạp hội viên mới của câu lạc bộ do ban chấp hành Câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam quyết định. Các tổ chức và cá nhân đó chính thức trở thành hội viên sau khi đóng hội phí gia nhận và được cấp thẻ hội viên của câu lạc bộ.

Điều 8: Quyền hạn của hội viên

1- Được đề đạt nguyện vọng thông qua câu lạc bộ và được câu lạc bộ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ của câu lạc bộ.

2- Được câu lạc bộ cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức.

3- Được dự đại hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan lãnh đạo của câu lạc bộ, thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của câu lạc bộ, được phê bình, chất vấn Ban chấp hành câu lạc bộ về mọi chủ trương và hoạt động của câu lạc bộ.

4- Được ra khỏi câu lạc bộ khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. Trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban chấp hành câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam để xoá tên trong danh sách hội viên

Điều 9: Nghĩa vụ của hội viên

1- Tuân thủ Điều lệ câu lạc bộ và nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành câu lạc bộ

2- Cung cấp cho Ban chấp hành câu lạc bộ (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp để câu lạc bộ có đủ thông tin phục vụ những vấn đề hội viên có yếu cầu.

3- Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng câu lạc bộ ngày càng vững mạnh.

4- Dự các cuộc họp thường kỳ và bất thường của câu lạc bộ.

5- Đóng hội phí gia nhập (1lần) và hội phí hàng năm đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quyết định của Đại hội hội viên hoặc Đại hội đại biểu hội viên câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam.

Điều 10: Hội viên liên kết và Hội viên danh dự

Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên của câu lạc bộ, nhưng có đóng góp với câu lạc bộ, có thể được câu lạc bộ công nhận là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự của Câu lạc bộ. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được tham gia các hoạt động và tham dự đại hội của câu lạc bộ; nhưng không tham gia ứng cử, bầu cử vào Ban chấp hành câu lạc bộ và biểu quyết các vấn đề của câu lạc bộ.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 11: Cấu tổ chức của câu lạc bộ

 • Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu hội viên
 • Ban chấp hành câu lạc bộ
 • Ban Kiểm tra câu lạc bộ
 • Văn phòng câu lạc bộ và các ban chuyên môn giúp việc
 • Các Chi hội cơ sở
 • Các câu lạc bộ thành viên và các đơn vị trực thuộc khác

Điều 12: Đại hội nhiệm kỳ, hội nghị thường niên và đại hội bất thường

1- Đại hội toàn thể hội viên hoặc đại hội đại biểu hội viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của câu lạc bộ, do ban chấp hành triệu tập nhiệm kỳ là 5 năm, đại hội nhiệm kỳ của câu lạc bộ có nhiệm vụ:

 1. Thông qua báo cáo hoạt đông của câu lạc bộ trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ tới.
 2. Thông qua báo cáo tài chính của câu lạc bộ
 3. Quyết định hội phí gia nhập và hội phí hàng năm của hội viên
 4. Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Câu lạc bộ
 5. Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trong của câu lạc bộ vượt quá thẩm quyền của Ban chấp hành câu lạc bộ.
 6. Bầu ban chấp hành và ban kiểm tra câu lạc bộ.

2- Hội nghị thường niên của câu lạc bộ được tổ chức 1 năm 1 lần để tổng kết, đánh giá hoạt động của câu lạc bộ  trong năm.

3- Đại hội bất thường được triệu tập theo quyết định của Ban chấp hành câu lạc bộ.

Điều 13: Nguyên tắc biểu quyết tại đại hôi

1- Khi triệu tập Đại hội, Ban chấp hành phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời hội viên ít nhất 20 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

2- Những nghị quyết của Đại hội được lấy biếu quyết theo đa số (trên 1/2 số đại biểu có mặt tại Đại hội).

Điều 14: Câu lạc bộ tự giải thể

Ngoài trường hợp bị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định buộc giải thể, câu lạc bộ chỉ tự giải thể trong trường hớp có 1/2 số đại biểu dự Đại hội trở lên biếu quyết thông qua và phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi đã thanh toán công nợ và thanh lý tài sản của câu lạc bộ.

Điều 15: Ban chấp hành câu lạc bộ

1- Ban chấp hành câu lạc bộ là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian giữa 2 nhiệm lỳ.

2- Số lượng thành viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định; Ban chấp hành do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu hội viên bầu trực tiếp. Người đắc cử phải đạt trên 50% phiếu hợp lệ.

3- Trong quá trình hoạt động, nếu vì nhiều lý do khác nhau: Một số ủy viên không đủ điều kiện hoạt động hoặc số ủy viên Ban chấp hành không còn đủ như quy định của Đại hội, Ban chấp hành Câu lạc bộ được: (1) bãi miễn một số thành viên trong ban chấp hành; (2) bầu bổ sung số ủy viên ban chấp hành thiếu (trong số các hội viên chính thức của Câu lạc bộ) nhưng không vượt quá số lượng ủy viên mà Đại hội quy định.

4- Ban chấp hành cử ra Ban thường vụ để điều hành công việc hang ngày, số lượng ủy viên Ban thường vụ do Ban chấp hành câu lạc bộ quyết định.

Điều 16: Nhiệm vụ của Ban chấp hành câu lạc bộ

1- Ban chấp hành họp thường kỳ 6 tháng một lần để kiểm điểm công tác và sơ kết tình hình hoạt động của câu lạc bộ. Ban chấp hành có thể họp đột xuất khi có yêu cầu, Ban thường vụ họp 3 tháng một lần để kiểm điểm công tác điều hành và xử lý những vấn đề nảy sinh.

2- Các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban thương vụ được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt; trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Câu lạc bộ

Điều 18: Chủ tịch và phó chủ tịch

1- Chủ tịch câu lạc bộ có quyền hạn và trách nhiệm

a- Đại diện pháp nhân của câu lạc bộ trước pháp luật

b- Tổ chức triển khai các nghị quyết của Đại hội, của hội nghị đại biểu và các quyết định của ban chấp hành, Ban thường vụ câu lạc bộ

c- Chủ trì cuộc họp của ban chấp hành, Ban thường vụ câu lạc bộ

d- Trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký câu lạc bộ

e- Phê duyệt nhân sự văn phòng Câu lạc bộ và các tổ chức khác do câu lạc bộ thành lập.

f- Chịu trách nhiệm trước ban chấp hành, Ban thường vụ Câu lạc bộ và toàn thể hội viên về các hoạt động của câu lạc bộ

2- Các Phó chủ tịch câu lạc bộ là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể được uỷ quyền điều hành công việc của Ban chấp hành Câu lạc bộ khi Chủ tịch vắng mặt.

Điều 19: Tổng thư ký câu lạc bộ

Tổng thư ký câu lạc bộ là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của văn phòng Câu lạc bộ và có những nhiệm vụ sau:

1- Xây dựng quy chế của văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản của câu lạc bộ trình Ban chấp hành câu lạc bộ phê duyệt

2- Định kỳ báo cáo cho Ban chấp hành câu lạc bộ về các hoạt động của câu lạc bộ.

3- Lập báo cáo hang năm, báo cáo nhiệm kỳ của ban chấp hành câu lạc bộ

4- Quản lý danh sách, hồ sơ, tài liệu về các hội viên và các tổ chức trực thuộc

5- Chịu trách nhiệm trước ban chấp hành câu lạc bộ và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng câu lạc bộ

Điều 20: Văn phòng câu lạc bộ

1- Văn phòng câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Tổng Thư ký trình ban chấp hành câu lạc bộ phê duyệt

2- Các nhân viên của văn phòng Câu lạc bộ được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn.

3- Kinh phí hoạt động của Văn phòng do Tổng Thư ký dự trù trình Ban chấp hành Câu lạc bộ duyệt.

Điều 21: Ban Kiểm tra.

1- Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên, do Đại hội bầu trong số hội viên của Câu lạc bộ. ban kiểm tra bầu ra trưởng ban để điều hành công việc của ban, trưởng ban kiểm tra là Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ

2- Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội và thi hành điều lệ của câu lạc bộ

3- Ban kiểm tra có nhiệm vụ báo cáo trước ban chấp hành và trước Đại hội về hoạt động của ban Kiểm tra và tình hình tài chính của câu lạc bộ trong nhiệm kỳ qua. Khi thấy cần thiết, Ban Kiểm tra có thể thông báo tình hình và đề nghị Ban chấp hành giải quyết các vấn đề mà ban Kiểm tra đã phát hiện theo nhiệm vụ được giao.

Điều 22: Câu lạc bộ lâm nghiệp tại các tỉnh và Chi hội cơ sở

Câu lạc bộ lâm nghiệp tại các tỉnh được thành lập theo quy định của pháp luật và do UBND cấp tỉnh quyết định. Câu lạc bộ lâm nghiệp các tỉnh, nếu tán thành Điều lệ Câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam, tự nguyên xin gia nhập  làm thành viên của Câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam thì sẽ được Ban chấp hành Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam xem xét công nhận.

Việc thành lập Chi hội câu lạc bộ cơ sở phải được ban chấp hành Câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam quyết định. Chi hội câu lạc bộ lâm nghiệp ở cơ sở hoạt động theo điều lệ Câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 23: Nguồn thu của Câu lạc bộ

Câu lạc bộ có những nguồn thu sau đây:

1- Hội phí gia nhập và hội phí hàng năm của hội viên

2- Các khoản thu do hoạt động tư vấn dịch vụ của Câu lạc bộ và các tổ chức trực thuộc của Câu lạc bộ

3- Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Điều 24: Sử dụng kinh phí của Câu lạc bộ

Câu lạc bộ sử dụng kinh phí của mình cho những việc sau đây:

1- Trang trải chi phí cho hoạt động của Câu lạc bộ

2- Trả lương cho cán bộ công nhân viên chuyên trách của Câu lạc bộ

3- Các chi phí cần thiết khác

Tài chính của câu lạc bộ được sử dụng theo quy chế do văn phòng Câu lạc bộ trình Ban chấp hành thông qua.

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 25: Khen thưởng

Cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban chấp hành quyết định khen thưởng hàng năm hoặc đề nghị cơ quan nhà nước khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 26: Kỷ luật

Cá nhân hội viên vi phạm Điều lệ Câu lạc bộ sẽ do Ban chấp hành quyết định thi hành kỷ luật. Mức xử lý kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi câu lạc bộ. Trường hợp tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của câu lạc bộ, Ban chấp hành sẽ yêu cầu các cơ quan pháp luật can thiệp.

Điều 27: Hiệu lực thi hành

Điều lệ của Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam đã được Đại hội đại biểu hội viên Câu lạc bộ thông qua ngày 27/11/2005 và Đại hội đại biểu hội viên nhiệm kỳ II bổ sung sửa đổi ngày 10/12/2011 và có hiệu lực thi hành theo quyết định phê duyệt của Bộ nội vụ.

Chỉ có Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu của Câu lạc bộ mới có quyền được sửa đổi bổ sung Điều lệ này.