Văn phòng Tổng cục lâm nghiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 nguồn kinh phí sự nghiệp của Dự án ” Khẩn cấp bảo tồn loài voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020″

File đính kèm: Ke_hoach_lua_chon_nha_thau.pdf

Tin Liên Quan