Biểu thuế XNK 2020

Nội dung biểu thuế tổng hợp bao gồm:

1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam

2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 18 biểu thuế (gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 12 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, XK ưu đãi của VN tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương).

3. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

4. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 55 loại chính sách quản lý đối với hàng hóa XK, NK.

Link online: https://tinyurl.com/bieuthuexnk2020

File đính kèm dưới đây:

Nguồn: http://trungtamwto.vn/thong-ke/14729-bieu-thue-xuat-nhap-khau-viet-nam-nam-2020

Tin Liên Quan