Nghị quyết Đại hội III

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CLB LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

                  ——————————–                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

                                                                                                              Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆPVIỆT NAM

LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2017-2022

 • Thi hành Điều lệ Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam;
 • Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại hội Đại biểu Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam lần thứ III được tiến hành vào ngày 27 tháng 11 năm 2017, tại thủ đô Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2011 – 2016; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam khóa II.
 2. Phê chuẩn kết quả Bầu cử Ban Chấp hành Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam khóa III, do Đại hội bầu, gồm 31 ủy viên.
 3. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội III và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ II; Đại hội đã thống nhất các công tác Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ III như sau:
  • Tham gia góp ý các văn bản pháp luật, chính sách và các chương trình phát triển lâm nghiệp của trung ương và địa phương, cụ thể:
 • Ở cấp Trung ương, CLB LN VN cần chủ động liên hệ với Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp để tham gia xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ thể chế và chính sách vĩ mô về rừng và nghề rừng theo Luật Lâm nghiệp mới được Quốc hội thông qua. Trong hệ thống CLB, CLB LN VN, thông qua trang kênh truyền thông của mình và các kênh thông tin khác, chủ động cung cấp thông tin cập nhật về các chủ trương chính sách lớn của ngành và kết nối các hoạt động với các câu lạc bộ địa phương.
 • Ở cấp địa phương, các câu lạc bộ lâm nghiệp tỉnh và các chi hội câu lạc bộ lâm nghiệp trực thuộc cần duy trì và tăng cường quan hệ với các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ban ngành có liên quan, các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn để phối hợp hoạt động, tham gia tư vấn, phản biện và thực thi các chính sách, chương trình, dự án tại địa phương. Các câu lạc bộ và chi hội địa phương cần báo cáo cập nhật kết quả hoạt động về CLB LN VN để tổng hợp và báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục lâm nghiệp.
  • Công tác tổ chức hội viên:
 • Trong nhiệm kỳ III, hệ thống câu lạc bộ lâm nghiệp đặt mục tiêu phát triển thêm 4 – 5 câu lạc bộ ở cấp tỉnh và 2 – 3 chi hội trực thuộc. Ngoài ra, CLB LN VN sẽ tập trung kiện toàn lại tổ chức để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ như quy định tại Điều lệ của CLB, trước hết là kiện toàn lại các ban chấp hành chi hội, rà soát, xây dựng quy chế hoạt động, tuyên truyền vận động vè kết nạp thêm hội viên mới.
 • Hàng năm, cần chủ động phối hợp với các đơn vị lâm nghiệp địa phương để tổ chức gặp mặt nhân ngày truyền thống lâm nghiệp 28/11, tham gia tết trồng cây, gặp mặt, mừng thọ đầu năm, thăm hỏi khi hội viên và thân nhân ốm đau, phúng viếng hội viên và thân nhân qua đời, cập nhật thông tin ngành lâm nghiệp và các cơ sở cho hội viên, đặc biệt đối với hội viên đã nghỉ hưu.
 • Các chi hội câu lạc bộ trực thuộc CLB LN VN cần chủ động làm các thủ tục đề xuất với UBND tỉnh cho phép nâng cấp thành câu lạc bộ lâm nghiệp tỉnh, hoặc tổ chức liên kết hoạt động với Hội Khoa học – Kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh và các chi hội lâm nghiệp khác trên địa bàn để tăng cường hoạt động lâm nghiệp.
 • Thông tin liên lạc giữa CLB LN VN với các câu lạc bộ lâm nghiệp ở địa phương chủ yếu sẽ thực hiện bằng thư điện tử (email) và cập nhật thông tin qua trang web. Các CLB và chi hội CLB trực thuộc thuộc cần thông báo địa chỉ email của bộ phận thường trực cho văn phòng câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam để tiện liên hệ. Cụ thể như sau:

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam (VFC)

Địa chỉ: Số 189 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email của CLB: info@vnforester.org.vn; caulacbolamnghiepvietnam@yahoo.com

Trang web: http://vnforester.org/http://vnforester.org.vn/

 • Về đóng góp xây dựng và phát triển ngành

Trong nhiệm kỳ III, ở cấp trung ương, CLB LN VN cần chủ động phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và, ở cấp cơ sở, các câu lạc bộ và chi hội cần tăng cường hợp tác với các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan ban ngành ở địa phương để thực hiện chức năng tư vấn, phản biện xã hội, tham gia góp ý các văn bản pháp luật, chính sách và các chương trình phát triển lâm nghiệp của trung ương và địa phương, cụ thể là:

 • Tham gia tuyên truyền, phổ biến và thực thi Luật Lâm nghiệp mới được Quốc hội thông qua;
 • Chủ động phối hợp với các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp với trọng tâm rà soát việc quản lý giống cây trồng để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng, vận động thực hiện có hiệu quả việc Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp như quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, thực hiện Đề án quản lý, bảo vệ rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020, đóng góp ý kiến với các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 14/01/2008, Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 24/9/2010 và Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 2/11/2016 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ – Phát triển rừng và Chi trả dịch vụ môi trường;
 • Tăng cường liên hệ với các tổ chức quốc tế để có thể xây dựng và thực thi các dự án và phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị và hội thảo trong lĩnh vực lâm nghiệp.
 • Phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn vận động đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất giống, trồng, quản lý rừng trồng, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, phát triển các nhà máy chế biến gỗ gắn với ứng dụng công nghệ mới và phát triển thị trường tiêu thụ lâm sản …
 • Đẩy mạnh công tác truyền thông lâm nghiệp, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn thực thi các văn bản pháp luật về lâm nghiệp, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở giữ liệu ngành lâm nghiệp;
 1. Ban Chấp hành Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam giao Ban Thường vụ Câu lạc bộ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh các Báo cáo, Kết luận, Kế hoạch để ban hành và triển khai thực hiện.

Các cấp Câu lạc bộ, cán bộ, hội viên phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ II, thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Câu lạc bộ nhiệm kỳ III góp phần xây dựng và phát triển vững mạnh ngành Lâm nghiệp Việt Nam./.

ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

LẦN THỨ III