Hướng dẫn thành lập chi hội

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CLB LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

———————————-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Hướng dẫn thành lập CLBLN tỉnh và Chi hội CLB LN trực thuộc

Câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 99/2005/QĐ-BNV ngày 14/9/2005 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 530/QĐ-BNV ngày 23/6/2006 về việc phê duyệt điều lệ hoạt động. Đến nay, đã có 17 Câu lạc bộ lâm nghiệp tỉnh và chi thội câu lạc bộ trực thuộc được thành lập và đang hoạt động với trên 4.150 hội viên.

Ngày 27/11/2017 Câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biều nhiệm kỳ III (2017-2022). Về công tác tổ chức, Nghị quyết Đại hội đã đề ra: Trong nhiệm ký III, hệ thống Câu lạc bộ lâm nghiệp đặt mục tiêu phát triển thêm 4-5 Câu lạc bộ lâm nghiệp tỉnh và 2-3 Chi hội câu lạc bộ lâm nghiệp trực thuộc; Ngoài ra Trong nhiệm kỳ này Câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam sẽ tập trung kiện toàn lại tổ chức để thực hiện tốt mục tiệu, nhiệm vụ như quy định tại điều lệ của Câu lạc bộ, mà trước hết là kiện toàn lại Ban chấp hành cac Chi hội, rà soát, xây dựng quy chế hoạt động, tuyên truyền vận động và kết nạp thêm hội viên mới.

Để thực hiện được Mục tiêu trên; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hôi. Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam hướng dẫn các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ sở Lâm nghiệp trong toàn ngành về thủ tục và nội dung và hồ sơ xin thành lập Câu lạc bộ lâm nghiệp tỉnh và chi hội Câu lạc bộ trực thuộc. Cụ thể như sau:

I- THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP TỈNH

Đề nghị các tỉnh tham khảo Thông tư  số: 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

II- GIA NHẬP THÀNH VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

2.1 Đối với cá nhân:

  • Đơn xin gia nhập;
  • Tán thành Điều lệ của CLB Lâm nghiệp Việt Nam.

2.2 Đối với tổ chức:

  • Đơn xin gia nhập có chữ ký và dấu của tổ chức;
  • Tán thành Điều lệ câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam và đồng ý gia nhập làm thành viên của Câu lạc bộ lâm nghiệp Việt Nam

III- TỔ CHỨC LỒNG GHÉP VỚI HỘI KHOA HỌC LÂM NGHIỆP

Các hội viên đã gia nhập hội viên của Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam nhưng  chưa có điều kiện thành lập Câu lạc bộ lâm nghiệp riêng có thể tham gia lồng ghép hoạt động với Hội Khoa học, kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh để tăng cường hơn hoạt động lâm nghiệp.

Tùy vào điều kiện từng địa phương, các câu lạc bộ lâm nghiệp tỉnh có thể lồng ghép hoạt động với Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh, không sát nhập thành một tổ chức.

IV- THÀNH LẬP CHI HỘI CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP TRỰC THUỘC

Những tỉnh chưa có điệu kiện thành lập câu lạc bộ lâm nghiệp tỉnh, có thể thành lập Chi hội câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam.  Thủ tục xin thành lập chi hội câu lạc bộ trực thuộc gồm:

1- Văn bản đề nghị xin thành lập chi hội câu lạc bộ lâm nghiệp trực thuộc Câu lạc bộ lâm nghiệpViệt Nam của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2- Danh sách Ban chấp hành lâm thời.

Các Văn bản trên gửi về địa chỉ:

Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam

Số 189 Thanh Nhàn, Hai Bà Trung Hà Nội; ĐT: 0436320746;

Email: caulacbolamnghiepvietnam@yahoo.com; info@vnforester.org.vn

Trên đây là một số hướng dẫn để các Sở nghiên cứu, tùy tình hình thực tế có thể xin thành lập Câu lạc bộ lâm nghiệp tỉnh hoặc Chi hội câu lạc bộ lâm nghiệp trực thuộc câu lạc bộ lâm nghiệpViệt Nam.

Thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với văn phòng Câu lạc bộ Lâm nghiệpViệt Nam hoặc đồng chí Bùi Huy Nho, Trưởng ban Tổ chức Hội viên: điện thoại số; 0976112344; 02436320746; Email: buihuynho@yahoo.com; info@vnforester.org.vn

                                                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                Chủ tịch

                                                                                                           Phan Thanh Xuân

 

Mẫu đơn xin gia nhập hội viên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                           ………….., ngày….. tháng….. năm 20…

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI VIÊN

(Dùng cho cá nhân và tổ chức)

                                                     Kính gửi: Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam

Tên tổ chức (cá nhân): ………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập doanh nghiệp/ hội (nếu là doanh nghiệp/ nếu là hội): …………………………………………………………….……..……………………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động: ……………………………….…………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………….………………………………………………………………

Sau khi đọc kỹ Điều lệ và Nghị quyết Đại hội III của Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam, tôi tình nguyện xin tham gia là Hội viên của Câu lạc bộ.

Tôi xin gửi kèm theo hồ sơ các giấy tờ sau:

  1. Đơn xin gia nhập hội viên;
  2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp/ hội;

Chúng tôi xin hứa sẽ:

  • chấp hành đúng các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • tổ chức, hoạt động theo đúng Điều lệ của Hội và Nghị quyết Đại hội III.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)