Đơn xin gia nhập Hội viên

Mẫu đơn xin gia nhập hội viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         ………….., ngày….. tháng….. năm 20…

 ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI VIÊN

(Dùng cho cá nhân và tổ chức)

Kính gửi: Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam

Tên tổ chức (cá nhân): ………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập doanh nghiệp/ hội (nếu là doanh nghiệp/ nếu là hội): …………………………………………………………….……..……………………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động: ……………………………….…………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………….………………………………………………………………

Sau khi đọc kỹ Điều lệ và Nghị quyết Đại hội III của Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam, tôi tình nguyện xin tham gia là Hội viên của Câu lạc bộ.

Tôi xin gửi kèm theo hồ sơ các giấy tờ sau:

  1. Đơn xin gia nhập hội viên;
  2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp/ hội;

Chúng tôi xin hứa sẽ:

  • chấp hành đúng các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • tổ chức, hoạt động theo đúng Điều lệ của Hội và Nghị quyết Đại hội III.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)