Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT về việc Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Theo đó, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng xác định tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng, bên nhận khoán bảo vệ rừng và cơ chế chi trả.

Chi tiết văn bản: TT_22_2017_TTBNNPTNT

Tin Liên Quan